Regulamin - Alufrost

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.alufrost.plI. INFORMACJE OGÓLNE

    1. Sklep Internetowy prowadzi firma alu-frost Piotr Świrko.

    2. Sprzedającym jest alu-frost Piotr Świrko NIP: 9660121648, REGON 052222800, prowadzący sklep internetowy pod adresem 15-528 Sowlany, Alejkowa 21.

    3. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w szczególności z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym stanowią wartość brutto i stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.

    4. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

    5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający siedzibę na terytorium Polski.

    6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:

        Sprzedający – firma alu-frost Piotr Świrko.

        Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);

        Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 k.c.;

        Strona internetowa – strona www.alufrost.pl

        Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą www.sklep.alufrost.pl

        Towar – produkt, będący w ofercie asortymentowej Sprzedającego;

        Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);

        Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego informujący Kupującego o liczbie i rodzaju zamówionych przez niego Towarów i umożliwiający Kupującemu dokonanie wyboru Towarów w celu złożenia zamówienia;

        Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego na stronie www.sklep.alufrost.pl informacji o Towarze i jego cenie;

        Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez Kupującego zamówienia na określone Towary i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

        Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (w myśl postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz. U. 2014 r., poz. 827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść złożonego oświadczenia woli, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;

        Login - adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i korzystania z Konta;

        Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;

        Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;

        Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

        Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane drogą elektroniczną, po wyrażeniu zgody przez Kupującego na otrzymywanie przedmiotowych informacji;

        Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

    7. Sklep Internetowy umożliwia Kupującym zapoznanie się z ofertą asortymentową Sprzedającego poprzez prezentację Towarów wraz z podaniem ceny oraz informacją o ich dostępności.

    8. Sprzedający informuje, że zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią jedynie materiały podglądowe i umożliwiają Kupującemu zapoznanie się z Towarem i wyobrażenie jego kształtu i kolorystyki. Wygląd prezentowanych Towarów może różnić się od zewnętrznego i rzeczywistego wyglądu Towaru, dostarczonego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

    9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.    ZAMÓWIENIE

    1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez:

        - założenie Konta i dokonanie rejestracji przy użyciu loginu i Hasła;

        - bez zakładania Konta, ale po wypełnieniu stosownego formularza;

        - kontakt z infolinią i podanie danych w zakresie odpowiadającym danym, niezbędnym do złożenia zamówienia elektronicznie.

    2. W przypadku zamówień składanych telefonicznie Sprzedający zobowiązany jest podać dane dotyczące: cech Towaru, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru, prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz czasu trwania Umowy.

    3. W sklepie internetowym przy każdym Towarze podane są główne informacje o jego cechach, dostępności towaru oraz cenie.

    4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 13 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

    5. Składając zamówienia Kupujący:

        - dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówionych Towarów z listy punktów dostępnych w Sklepie Internetowym albo wskazuje miejsce dostawy;

        - wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Towar, który stanowić ma przedmiot umowy i dodaje go do Koszyka;

        - dokonuje wyboru sposobu doręczenia Towaru ze wskazanych przez Sprzedającego na liście sposobów. Cena i termin Dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego wskazane są przy Towarze;

        - wskazuje sposób płatności;

        - po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza, że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności;

    6. Kupujący, po wypełnieniu formularza, dokonuje zaznaczenia opcji „Zamawiam”, potwierdzając tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony Towar.

    7. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji poprzez sprawdzenie poprawności wypełnienia formularza i ustalenia możliwości realizacji oraz pod kątem dostępności Towaru.

    8. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy sprzedaży.

    9. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w pozostałym zakresie.

    10. W terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Towarów, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.

    11. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia.

    12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

    13. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia wraz z Towarem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
    UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

    1. Towary oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem realizacji gwarancji jest dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu. 

    2. Kupujący może zgłosić roszczenie w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@alufrost.pl lub drogą pocztową na adres 15-528 Sowlany, Alejkowa 21 załączając dowód zakupu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać zastrzeżenia dotyczące jakości Towaru oraz roszczenia i dane kontaktowe Kupującego.

    3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

        - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

        - żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

    4. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru – żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

    5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Towaru na adres 15-528 Sowlany, Alejkowa 21. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym tj. bez żadnych uszkodzeń mechanicznych (zarysowań, wygięć, itp.)

    6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

    7. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

        - w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

        - w przypadku sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

    8. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wykorzystując do tego wzór oświadczenia, stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy, zgodnej z załączonym wzorem.

    9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: sklep@alufrost.pl lub drogą pocztową na adres 15-528 Sowlany, Alejkowa 21 wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

    10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu Towar lub przekazać Towar osobie przez niego upoważnionej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: 15-528 Sowlany, Alejkowa 21. Koszt zwrotu Towaru do Sprzedającego leży po stronie Konsumenta

    11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


Klauzula informacyjna – sklep internetowy, punkt sprzedaży:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
•    Administratorem Państwa danych jest Piotr Świrko  prowadzący działalność pod firmą alu-frost Piotr Świrko z siedzibą w miejscowości
Sowlany, 15-528 ul. Alejkowa 21


•    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z umową sprzedaży, na podstawie przepisów: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o rachunkowości.


•    Państwa dane mogą być udostępniane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, radcy prawnemu, informatykowi, firmie
spedycyjnej.


•    Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
wynikającego ze zobowiązania podatkowego. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.


•    Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach kiedy jest to możliwe


•    Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


•    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży oraz  stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z
mocy prawa.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.

    2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

    3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w przypadku:

        - zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub

        - zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.

    4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

    5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ___________________________________________________________________ .

Data odbioru __________________________________________________________

Imię i nazwisko _______________________________________________________

Adres _________________________________________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)

_______________________________________________________________________

Data __________________________________________________________________–